czw@czw.com.pl, tel.: 32 / 757 36 00
tel.: 62 / 734 92 88
tel.: 603 271 667

od 1945 roku

Regulamin poruszania się po terenie składowiska węgla Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” s.a. w Ostrowie Wielkopolskim

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE SKŁADOWISKA WĘGLA CENTRALI ZBYTU WĘGLA „WĘGLOZBYT” S.A. W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI SPÓŁKI CENTRALA ZBYTU WĘGLA „WĘGLOZBYT” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Osoby niebędące pracownikami Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, przed wejściem na teren Składowiska Węgla CZW „Węglozbyt” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: zakład) zobowiązane są do zapoznania się i stosowania niniejszego regulaminu dla zachowania własnego bezpieczeństwa (dalej jako „Regulamin”).

 1. WEJŚCIE I PORUSZENIE SIĘ PO TERENIE ZAKŁADU SPÓŁKI CENTRALA ZBYTU WĘGLA „WĘGLOZBYT” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
  1. Wejście na teren zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. odbywa się przez budynek portierni zlokalizowany przy ul. Węglowej 4 w Ostrowie Wlkp. Zamiar wejścia na teren zakładu należy zgłosić portierom. Osoba wchodząca na teren zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązana jest do poruszania się zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez portierów oraz pracowników Spółki Centrala Zbytu Węgla
   „Węglozbyt” S.A.
  2. Osoby przyjeżdżające pojazdami przed wjazdem na teren zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązane są do podania portierom celu wjazdu.
  3. Poruszanie się po terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. może odbywać się samodzielnie jedynie w celu dojścia do budynku administracyjnego lub Punktu Obsługi Klienta. Zabronione jest wchodzenie na teren, gdzie znajduje się część wyposażona w urządzenia przeładunkowe oraz stanowiska lub maszyny produkcyjne.
  4. Wejście na teren, gdzie znajduje się część wyposażona w urządzenia przeładunkowe oraz stanowiska lub maszyny produkcyjne może odbyć się tylko za zgodą Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. i pod stałym nadzorem wyznaczonej osoby.
  5. Pojazdy należy parkować w miejscu do tego przeznaczonym.
  6. Na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. obowiązuje ograniczenie prędkości:
   • przy budynkach 5 km/h,
   • drogą   dojazdową    do   placów   załadunkowych    oraz   na   placach   składowych    - 25 km/h.
  7. Spółka Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdów pozostawionych w miejscach to tego nie przeznaczonych.
  8. Na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. obowiązują przepisy ruchu drogowego. Należy stosować się do znaków umieszczonych przy drodze.
  9. Na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania alkoholu lub przebywanie w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu oraz posiadania lub bycia pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub psychotropowych.
  10. Na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów oraz używania otwartego ognia.
  11. Na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zabronione jest przebywanie osób poniżej 18 roku życia.
 2. PODSTAWOWE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W ZAKŁADZIE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  1. Na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. występują zagrożenia dla zdrowia i życia osób w szczególności w postaci:
   uderzenia przez poruszające się maszyny i przedmioty,
   • uderzenia o nieruchome przedmioty i ostre krawędzie,
   • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,
   • uderzenia i potrącenia przez pojazdy będące w ruchu (ciężkie maszyny, ruch taboru kolejowego),
   • kolizji drogowej z innymi użytkownikami dróg komunikacyjnych,
   • nierówność i śliskość nawierzchni,
   • nadmiernego hałasu,
   • pochwycenia przez maszyny i urządzenia lub inne części będące w ruchu.
  2. Osoby przebywające na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania obowiązujących na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. przepisów BHP i PPOŻ (dostępne w budynku portierni oraz stronie: www.czw.com.pl)
  3. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadków lub jakichkolwiek urazów, należy poruszać się tylko wyznaczonymi drogami lub przejściami oraz stosować się do poleceil pracowników Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.
  4. Osoby przebywające na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązane   są   do   zachowania   odpowiedniej   odległości   od   pracujących   maszyn, tj. co najmniej 10 metrów od poruszającego się lub pracującego sprzętu znajdującego się na terenie zakładu.
 3. ZASADY DLA DOSTAWCÓW I ODBIORCÓW WĘGLA
  1. Podmioty realizujące dostawę lub odbiór węgla z terenu zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązani są do zachowania wszystkich zasad określonych w Regulaminie.
  2. Podmioty realizujące dostawę lub odbiór węgla z terenu zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązani są do stosowania się do wskazówek udzielonych przez pracowników Działu Obsługi Klienta lub wyznaczonego koordynatora.
  3. W pojazdach wjeżdżających na teren zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. oprócz kierowcy mogą przebywać jedynie osoby niezbędne do realizacji dostawy lub odbioru węgla.
  4. Podmioty realizujące dostawę lub odbiór węgla z terenu zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. na placach składowych mogą poruszać się wyłącznie w obrębie swojego pojazdu i wykonują czynności związane wyłącznie z realizacją dostawy lub odbioru węgla.
  5. Podmioty realizujące dostawę lub odbiór węgla z terenu zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. uczestniczący przy załadunku lub rozładunku podczas przebywania w strefie załadunku / rozładunku powinni znajdować się poza pojazdem.
 4. PRACOWNICY FIRM ZEWNĘTRZNYCH
  1. Pracodawcy działający na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się i przestrzeganie przez swoich pracowników przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w Spółce Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.
  2. Pracownicy innych podmiotów niż Spółka Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązani są do uzgodnienia z wyznaczonym koordynatorem (pracownikiem Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.) zasad poruszania się po terenie zakładu.
  3. Pracownicy innych podmiotów niż Spółka Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. realizujący na terenie zakładu usługi polegające na naprawie, przeglądzie lub konserwacji urządzeń mogą przebywać na terenie, gdzie znajdują się cześć wyposażona w urządzenia przeładunkowe oraz stanowiska lub maszyny produkcyjne po uprzednim uzgodnieniu zasad bezpieczeństwa z działem odpowiedzialnym za dany sprzęt.
  4. Pracownicy innych podmiotów niż Spółka Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej w miejscach, gdzie jest to wymagane. Miejsca takie oznaczone są odpowiednim piktogramami informującymi o konieczności stosowania odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej.
  5. Spółka Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. nie odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub Regulaminu przez osoby lub podmioty niebędące pracownikami Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.
  6. Na stanowisku pracy należy utrzymywać ład i porządek, nie pozostawiać urządzeń oraz narzędzi będących w ruchu. Miejsce pracy musi być utrzymane w czystości i bez odpadów. Zabronione jest wchodzenie do pomieszczeń, które nie mają związku z wykonywanym zadaniem lub usługą. Zabronione jest samowolne włączanie maszyn oraz urządzeń. Uruchamianie i korzystanie z urządzeń oraz maszyn jest dozwolone tylko za zgodą odpowiednich osób w Spółce Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A., przy spełnieniu dodatkowych warunków {j. posiadanie uprawnień koniecznych do obsługi urządzeń lub maszyn.
 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNYCH ZDARZEŃ
  1. W przypadku zauważenia pożaru lub dymu osoby przebywające na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązane są poinformować o tym fakcie pracowników firmy oraz innych osób mogących przebywać w miejscach zagrożonych oraz opuszczenie miejsca objętego pożarem najbliższą drogą ewakuacyjną.
  2. W przypadku braku możliwości poinformowania pracowników firmy o pożaru lub dymu osoby przebywające na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. uprawnione są do zawiadomienia służb ratunkowych pod numerem telefonu: 112.
  3. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu należy poinformować o tym fakcie pracowników firmy, którzy podejmą dalsze działania z wykorzystaniem wewnętrznych apteczek lub innych środków pierwszej pomocy.
  4. W przypadku zauważenia wypadku, osoby przebywające na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. zobowiązane są poinformować o tym fakcie najbliższych pracowników Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. lub Opiekuna (pracownika Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.) lub dział BHP.
  5. W budynku portierni znajduje się defibrylator AED.
 6. OCHRONA ŚRODOWISKA
  1. Przebywając na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. należy zapobiegać i ograniczać powstawaniu odpadów.
  2. Odpady, których powstania nie można uniknąć, należy segregować w sposób przyjęty na terenie zakładu, w pojemnikach przeznaczonych do danego rodzaju odpadu.
 7. BRAK PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU
  1. W przypadku braku przestrzegania przez osoby przebywające na terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. Regulaminu pracownicy ochrony oraz pracownicy Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. uprawnieni są do nakazania takiej osobie opuszczenie terenie zakładu Spółki Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.

Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

akceptuję