czw@czw.com.pl, tel.: 32 / 757 36 00
tel.: 62 / 734 92 88
tel.: 603 271 667

od 1945 roku

Zasady współpracy

I. ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY WĘGLA BEZPOŚREDNIO Z KOPALŃ

Dokumenty do pobrania:

Zasady sprzedaży węgla bezpośrednio z kopalń

Wzór zamówienia

Numer konta bankowego

Zasady odbioru węgla transportem samochodowym

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Obowiązującymi dla reklamującego węgiel kupiony w CZW "Węglozbyt" S.A., są zasady reklamacji jakościowych i ilościowych stosowane przez producenta węgla, u którego odbierana była reklamowana partia węgla:

Węglokoks Kraj S.A.                       www.weglokokskraj.pl/reklamacje/  *

*z zastrzeżeniem, że:

  1. Dla miału węglowego granicznymi parametrami jakościowymi Węgla są parametry różniące się od uzgodnionej klasy zbytu o następujące wielkości:

         -  wartość opałowa Qir - 1 000 kJ/kg liczone od dolnej granicy uzgodnionej w zamówieniu klasy węgla,

         -  zawartość siarki Str + 0,0 % liczone od górnej granicy zakresu zawartości siarki określonego w zamówieniu Str.

      2. Za dostarczenie Węgla, którego wartość opałowa Qir jest niższa i/lub zawartość siarki Str  jest wyższa od parametrów granicznych, Sprzedawca obniży cenę według zasad:

          a) za każde rozpoczęte 500 kJ/kg poniżej granicznej wartości opałowej – 1,5 % ceny wynikającej z wartości rzeczywistej danej partii Węgla,

          b) za każde rozpoczęte 0,1 % powyżej granicznej zawartości siarki –  1,5 % ceny wynikającej z wartości rzeczywistej danej partii Węgla.

Ustalenie jakości węgla przy odbiorach transportem samochodowym:

  1. Podstawowe definicje:

 „Próbka komisyjna” – komisyjnie (w obecności przedstawiciela Producenta Węgla i Kupującego) pobrana zgodnie z Polskimi Normami próbka laboratoryjna Węgla w celu wyznaczenia ostatecznych parametrów jakościowych przedmiotowej partii Węgla. Pobranie próbki komisyjnej musi być odnotowane w formie pisemnej. Z próby ogólnej należy przygotować trzy próbki laboratoryjne – po jednej dla Producenta Węgla i Kupującego oraz jedną zaplombowaną próbkę rozjemczą dla niezależnego akredytowanego laboratorium.

     2. Ustalenie jakości Węgla:

Strony ustalają następujące zasady określania jakości Węgla:

2.1. Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Kupującemu partii Węgla w zakresie jego parametrów jakościowych będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Kupującego i Producenta Węgla. Producent Węgla dokonywał będzie kontroli jakości każdej partii Węgla  w miejscu jego załadunku, a Kupujący może dokonywać kontroli jakości każdej partii Węgla w miejscu rozładunku.

2.2. Pobieranie i przygotowanie do analizy próbek Węgla oraz wykonywanie badań laboratoryjnych będzie się odbywało zgodnie z Polskimi Normami.

2.3. W przypadku kiedy wyniki badań laboratoryjnych Kupującego wskazują na niedotrzymanie parametrów zamówionej klasy zbytu Węgla lub przekraczają ustalone parametry graniczne, Kupujący ma prawo zgłosić reklamację według zasad ustalonych w pkt. 3,4,5.

      3. Tryb zgłaszania reklamacji:

3.1. Reklamujący ma obowiązek zabezpieczyć w całości reklamowaną partię Węgla do działań reklamacyjnych. Reklamowana partia Węgla musi być składowana oddzielnie na czystym, utwardzonym placu składowym i zabezpieczona do czasu pobrania próbki rozjemczej. Reklamowany tonaż musi być zgodny z dokumentami wysyłkowymi.

3.2. Reklamację należy zgłosić pisemnie, faksem lub e-mailem do Sprzedawcy. Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu (rejestracji) pisma, faksu lub e-maila.

3.3. W przypadku faksu i e-maila Kupujący ma obowiązek dostarczyć oryginał pisma reklamacyjnego.

3.4. Zgłoszenie reklamacji, powinno spełniać wymienione niżej wymagania:

      a) zawierać podpis upoważnionego przedstawiciela Kupującego wraz z wykazaniem jego umocowania,

      b) wpłynąć w terminie do 25 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po wydaniu  Węgla,

      c) dotyczyć jednej partii Węgla,

      d) zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię Węgla,

      e) zawierać podstawę zgłoszenia reklamacji,

      f) zawierać wynik badań laboratoryjnych Kupującego.

      4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

4.1. Nie udzielenie przez Sprzedawcę pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu 12 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, uważa się za uznanie reklamacji. Jako datę pisemnej odpowiedzi przyjmuje się datę nadania pisma, faksu lub

e- maila przez Sprzedawcę.

4.2. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie pobrania Próbki komisyjnej z reklamowanej partii Węgla, o terminie jej pobrania Sprzedawca poinformuje Kupującego.

4.3. W przypadku, gdy w wyniku komisyjnego badania reklamacja nie zostanie uznana, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami postępowania reklamacyjnego.

4.4. Komisja reklamacyjna z przeprowadzonego opróbowania reklamowanej partii Węgla spisuje protokół.

      5. Reklamacje parametrów jakościowych:

5.1. W postępowaniu reklamacyjnym Sprzedawcę reprezentować będzie Producent Węgla.

5.2. Podstawą do określenia rzeczywistych parametrów jakościowych reklamowanej partii Węgla będą wyniki badań laboratoryjnych Próbki komisyjnej pobranej
z udziałem Kupującego i Producenta Węgla.

5.3. Próbkę komisyjną należy pobrać zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Z próby ogólnej należy przygotować trzy próbki laboratoryjne – po jednej dla Producenta Węgla i Kupującego, trzecią próbkę laboratoryjną, odpowiednio zabezpieczoną i zaplombowaną, przechowuje się jako próbkę rozjemczą u Producenta Węgla. Reklamacja po uzgodnieniu obu Stron może zostać rozpatrzona w oparciu o średnie arytmetyczne wartości wyników Producenta Węgla i Kupującego.

5.4. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, Producent Węgla i Kupujący mają prawo zlecić analizę próbki rozjemczej w uzgodnionym przez Strony niezależnym, akredytowanym laboratorium. W przypadku niemożliwości uzgodnienia przez Strony akredytowanego laboratorium do oznaczenia próbki rozjemczej ustala się, że oznaczającym będzie laboratorium w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Wyniki próbki rozjemczej rozstrzygają o wyniku reklamacji.

5.5. Koszty wykonania analizy w laboratorium zewnętrznym ponosi ta Strona, której wynik próbki rozjemczej bardziej odbiega od wyniku Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

5.6. W przypadku stwierdzenia, że rzeczywista jakość Węgla jest niższa od deklarowanej Sprzedawca wystawi dokument korygujący uwzględniający ustalone w toku postępowania reklamacyjnego parametry jakości i klasę zbytu reklamowanej partii Węgla.

Pozostałe uprawnienia wynikające z rękojmi wyłącza się.

Reklamacje należy składać pisemnie na adres:

Biuro Handlowe Dział Handlu Węglem i Współpracy ze Składowiskiem CZW "Węglozbyt" S.A.,
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
,

e'mail    czwwegiel@czw.com.pl

W przypadku przesłania reklamacji e'mailem, reklamujący ma obowiązek dostarczyć oryginał pisma reklamacyjnego.

 

II. ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY WĘGLA ZE SKŁADOWISKA WĘGLA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Dokumenty do pobrania:

Zasady sprzedaży węgla klientom indywidualnym

Zasady sprzedaży węgla ze Składowiska w Ostrowie Wielkopolskim

Wzór upoważnienia do odbioru węgla ze Składowiska

Zasady postępowania reklamacyjnegogla pochodzącego ze Składowiska CZW Węglozbyt S.A.

Zasady postępowania reklamacyjnego węgla pochodzącego ze Składowiska CZW Węglozbyt S.A. załącznik nr 1

Zasady postępowania reklamacyjnego węgla pochodzącego ze Składowiska CZW Węglozbyt S.A. załącznik nr 2

Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

akceptuję